Program Picture

عرفان جانان

آشنایی با رساله چهار وادی

۰۳ شهریور ۱۳۹۷

رساله چهار وادی از نوشتارهای عرفانی حضرت بهاءالله در دورانی است که ایشان در بغداد بودند. در این قسمت به بررسی ساختار و ویژگی‌های این رساله در پیوند با دیگر آثار فراوان عرفانی اسلامی و پیام آن، و سپس به کنکاشی درباره درونمایه یگانه آن خواهیم پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه