Program Picture

عرفان جانان

القاب و نام های به کار رفته در رساله چهار وادی

۳۱ شهریور ۱۳۹۷

گرچه این رساله در دوران بغداد و پیش از آشکار کردن مقام حضرت بهاءالله نوشته شده، ولی فرنام ها و اشارات ایشان در این رساله به خویش، مقام ایشان را به روشنی نشان می‌دهد. این سخنان از زیبایی ویژه‌ای برخوردار است و مانندگوئی‌ها (استعارات) فراوانی را در بر دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه