Program Picture

عرفان جانان

رساله چهار وادی خطاب به چه کسی نازل شده؟

۱۷ شهریور ۱۳۹۷

رساله چهار وادی به شیخ عبدالرحمن کرکوکی و به زبان آشنا میان عارفان، و در زمان زندان حضرت بهاءالله در بغداد، و پیش از آشکار کردن همگانی این آئین تازه نوشته شده. پس حضرت بهاءالله خواندن این نوشتار را برای شیخ عبدالرحمن کرکوکی و دیگران چون نوری برای خوانندگان آن، و شادی برای شیفتگان آن می‌دانند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه