Program Picture

عرفان جانان

جایگاه رساله چهار وادی در بین آثار عرفانی

۱۰ شهریور ۱۳۹۷

آثار عرفانی سخنان عارفان در راهنمایی رهروان در جست و جویی همیشگی برای شناخت و دیدار خداوند است. ولی در رساله چهار وادی و هفت وادی، بی‌گمان این سخن پیامبر خداست که درخشش نام‌ها و ستوده‌های خداوند در آینه قلبش تابیده و آشکار گشته، و مردم را به سوی خویش می‌‌خواند که دیدارش دیدار خداوند است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه