Program Picture

عرفان جانان

رساله چهار وادی چگونه گروه دوم را که اهل خردند معرفی می‌کند؟

۱۴ مهر ۱۳۹۷

حضرت بهاءالله اهل عقل را همانند حکیمان می‌دانند که خرد را ملاک دانند، و با آن هر چیزی را می‌سنجند. ایشان این گروه را از «ساکنان حجرۀ محمود» می‌خوانند که توفیق یافته و در این «بیتِ محمود» وارد گشته‌اند. ولی بدانان هشدار می‌دهند که خرد را که پیامبر و راهنمای آنان است باید عقل کلی ربّانی بدانند، و خرد پیامبر الهی که تربیت امکان از اوست، و نه عقل ناقص انسانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه