Program Picture

عرفان جانان

حدیث کنت کنز

۱۲ آبان ۱۳۹۷

حضرت بهاءالله در چهار وادی در وصف عاشقان می‌فرمایند که «این مقام را شرح نتوانم و وصف ندانم». این گروه را هادی نه نفس ایشان است که انجام و تبعیت از ظواهر را امر می‌کند، و نه عقلشان که برای درک حقائق عالم محسوس است و نه عرفان حق. بلکه هادی ایشان عشق حضرت دوست است که آنان را به ترک نفس و عقل می‌خواند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه