قسمت ۱۴ – فقره‌ یازدهم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۱۴ – فقره‌ یازدهم کلمات مکنونه فارسی
۱۸ اسفند ۱۳۹۸

ای پسر تراب

کور شو تا جمالم بینی و کر شو تا لحن و صوت ملیحم را شنوی و جاهل شو تا از علم ام نصیب بری و فقیر شو تا از بحر غنای لا یزالم قسمت بی زوال برداری. کور شو یعنی از مشاهده غیر جمال من و کر شو یعنی از استماع کلام غیر من و جاهل شو یعنی از سوای علم من تا با چشم پاک و دل طیب و گوش لطیف به ساحت قدسم درآیی.

فقره یازدهم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه