قسمت ۱۰ – فقره‌ هفتم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۱۰ – فقره‌ هفتم کلمات مکنونه فارسی
۲۰ بهمن ۱۳۹۸

ای پسر حب

از تو تا رفرف امتناع قرب و سدره ارتفاع عشق قدمی فاصله. قدم اول بردار و قدم دیگر بر عالم قدم گذار و در سرادق خلد وارد شو. پس بشنو آنچه از قلم عز نزول یافت.

فقره هفتم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه