قسمت ۱۸ – فقره‌ پانزدهم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۱۸ – فقره‌ پانزدهم کلمات مکنونه فارسی
۲۴ فروردین ۱۳۹۹

ای پسر روح

وقتی آید که بلبل قدس معنوی از بیان اسرار معانی ممنوع شود و جمیع از نغمه رحمانی و ندای سبحانی ممنوع گردید.

فقره پانزدهم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه