Program Picture

رگ جهان

قانون و قانون مداری

۰۱ مهر ۱۳۹۶

از دکتر فرح دوستدار پرسیدیم که حضرت عبدالبهاء در رسالهٔ مدنیه در خصوص قانون و قانون مداری چه مطالبی را بیان می‌کنند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه