Program Picture

رگ جهان

عوامل سستی و انحطاط برخی‌ تمدن‌های بشری

۱۸ شهریور ۱۳۹۶

از دکتر فرح دوستدار پرسیدیم که حضرت عبدالبهاء در رسالهٔ مدنیه چه دیدگاهی‌ در خصوص عوامل سستی و انحطاط برخی‌ تمدن‌های بشری مطرح می‌کنند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه