Program Picture

رگ جهان

اهمیت آموزش و پرورش در جامعه

۲۴ شهریور ۱۳۹۶

از دکتر ایرج ایمن پرسیدیم که حضرت عبدالبهاء در رسالهٔ مدنیه چه دیدگاهی‌ در خصوص اهمیت آموزش و پرورش در جامعه مطرح می‌کنند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه