Program Picture

رگ جهان

نگاهی‌ به دیگر آثار حضرت عبدالبهاء

۱۳ مرداد ۱۳۹۶

از دکتر معین افنانی پرسیدیم که شخصیت حضرت عبدالبهاء به عنوان نگارنده رسالهٔ مدنیه و همچنین دیگر آثار ایشان از منظر تاریخی‌، چه جایگاهی‌ دارند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه