Program Picture

رگ جهان

تأثیر شرایط زمانی‌ و تاریخی‌ بر رساله مدنیه

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

از دکتر موژان مؤمن پرسیدیم که شرایط تاریخی‌ و اجتماعی در زمان نگارش رساله مدنیه چه تاثیری بر محتوای این رساله گذاشته است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه