Program Picture

رگ جهان

هویت جهانی‌ و ارتباط آن با هویت ملی‌ – بخش ۲

۱۶ مهر ۱۳۹۶

از دکتر بهروز ثابت پرسیدیم که از دیدگاه حضرت عبدالبهاء، در رساله مدنیه چه ارتباطی‌ بین هویت جهانی‌ و ملی‌ فرد وجود دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه