Program Picture

رگ جهان

هویت جهانی‌ و ارتباط آن با هویت ملی‌ – بخش ۱

۰۸ مهر ۱۳۹۶

از طاهره ماتیکا پرسیدیم که حضرت عبدالبهاء در رساله مدنیه در خصوص مقوله هویت جهانی‌ و ارتباط آن با هویت ملی‌ به چه مواردی اشاره می‌کنند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه