Program Picture

رگ جهان

خردگرایی در رسالهٔ مدنیه

۰۴ شهریور ۱۳۹۶

از دکتر موژان مؤمن پرسیدیم که حضرت عبدالبهاء، نگارنده رسالهٔ مدنیه، در این اثر خود چه دیدگاهی‌ در خصوص خردگرایی و تاثیرات آن مطرح می‌کنند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه