Program Picture

رگ جهان

شرایط تاریخی‌ و اجتماعی در زمان نگارش رساله مدنیه

۲۱ مرداد ۱۳۹۶

از دکتر موژان مؤمن پرسیدیم که شرایط تاریخی‌ و اجتماعی در زمان نگارش رساله مدنیه چگونه بود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه