Program Picture

تفکرات پویا

بهترین رنگ بی‌رنگیه

۱۹ مهر ۱۳۹۹

پویا در مؤسسه خیریه‌ای کار می‌کند که افراد مختلفی از نژادها و ملیت‌های مختلف در آن به کار مشغولند و در کمک و همیاری رنگ و قومیت نمی‌شناسند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه