Program Picture

تفکرات پویا

برای همه دختران گل‌فروش

۱۹ آبان ۱۳۹۹

پویا در این داستان از مشاهداتش از اختلاف طبقاتی و مشکلات آن می‌گوید و این که چه خوب بود اگر می‌شد با تعدیل توزیع ثروت حداقل امکانات را برای همه فراهم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه