تفکرات پویا

تفکرات پویا

تفکرات پویا حکایتی است از پویا و تفکرات روزمره‌اش در مورد مسائل اجتماعی بر اساس خاطرات خودش. او در عین بیان داستان‌هایی از زندگی فردی‌اش به تفکر در مورد چرایی‌های آنها می‌پردازد.

تفکرات پویا حکایتی است از پویا و تفکرات روزمره‌اش در مورد مسائل اجتماعی بر اساس خاطرات خودش. او در عین بیان داستان‌هایی از زندگی فردی‌اش به تفکر در مورد چرایی‌های آنها می‌پردازد.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه