Program Picture

تفکرات پویا

وقتی دو جاده به هم می‌رسند

۰۶ آذر ۱۳۹۹

پویا از عشقش به علم در کودکی می‌گوید و از این‌ که چطور بعدها با ترکیب علم و روحانیات به فرمول زیبا و جالبی دست یافت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه