Program Picture

تفکرات پویا

عشق و آشتی

۲۰ دی ۱۳۹۹

پویا در این داستان از عشق می‌گوید و قدرت آن. از عشق همکلاسی‌های عرب و کلیمی‌اش و مخالفت خانواده‌ها و در نهایت پیروزی قدرت عشق.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه