Program Picture

تفکرات پویا

زود قضاوت نکنیم

۱۲ آبان ۱۳۹۹

پویا از خاطراتش از همکاری در کلاس کودکان می‌گوید و از تجربه اینکه وقتی افراد را بهتر می‌شناسی، پیش داوری‌هایت در مورد آن‌ها ممکن است تغییر کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه