Program Picture

تفکرات پویا

عبادت به جز خدمت خلق نیست

۲۵ آبان ۱۳۹۹

پویا از دایی حسینش می‌گوید که همه زندگی خود را وقف خدمت به آموزش و پرورش کودکان در تمام دنیا کرد بدون شرط و بدون محدودیت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه