آینز راسل و کمک به سالمندان

Program Picture

یک قهرمان

آینز راسل و کمک به سالمندان
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

آینز راسل که نیاز سالمندان تنها به کمک را درک کرده بود، با تاسیس سازمانی برای کمک به این افراد، زندگی را برایشان ساده‌تر می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه