روشل ریپلی و کمک به بومیان آمریکایی

Program Picture

یک قهرمان

روشل ریپلی و کمک به بومیان آمریکایی
۲۳ فروردین ۱۳۹۸

روشل ریپلی که اجدادش از بومیان آمریکایی بودند، برای کمک به افراد قبیله و تسهیل زندگی آنها از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه