باب آدامز و طرح اسکان موقت

Program Picture

یک قهرمان

باب آدامز و طرح اسکان موقت
۲۷ مهر ۱۳۹۷

باب آدامز که خود درگیر مشکلات پس از جنگ بود با دیدن کهنه سربازان بی‌خانمان به فکر ایجاد مکانی برای اسکان آنان افتاد تا به ساخت زندگی جدیدشان کمک کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه