فلورانس فلیپس و تدریس زبان

Program Picture

یک قهرمان

فلورانس فلیپس و تدریس زبان
۳۰ شهریور ۱۳۹۷

فلورنس که خود فرزند یک خانواده مهاجر است، با وجود کهولت سن به آموزش زبان مهاجرین می‌پردازد و به آن‌ها در ساختن فردایی بهتر کمک می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه