پان چونگ پزشکی با رویایی بزرگ

Program Picture

یک قهرمان

پان چونگ پزشکی با رویایی بزرگ
۰۸ تیر ۱۳۹۷

دیدن والدین سرگردان در راهروهای بیمارستان که فرزندان خود را از راه‌های دور برای درمان به پایتخت می‌آوردند و جایی برای اقامت نداشتند، برای پزشک بیمارستانی در پرو آغازگر یک پروژه بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه