Program Picture

یک قهرمان

کالی سویینی
۰۶ بهمن ۱۳۹۶

این هفته با مردی آشنا می‌شوید که می‌کوشد با آموزش بوکس به نوجوانان در معرض خطر آنان را از آسیب‌های اجتماعی حفظ کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه