سازمان غیرانتفاعی «یک دایره گسترده‌تر»

Program Picture

یک قهرمان

سازمان غیرانتفاعی «یک دایره گسترده‌تر»
۰۴ بهمن ۱۳۹۸

مارک برگل موسس سازمان غیرانتفاعی «یک دایره گسترده تر» محل زندگی خانواده های محروم را به طور رایگان مبله می‌کند و لوازم منزل مورد نیاز آنها را فراهم می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه