پوشپا بسنت و اقدامی بشردوستانه

Program Picture

یک قهرمان

پوشپا بسنت و اقدامی بشردوستانه
۲۷ دی ۱۳۹۸

پوشپا بسنت بعد از بازدید از زندانی در نپال، کودکان زندانیان را مشاهده کرد که به علت نداشتن قیمی در بیرون زندان، مجبور به زندگی با والدین خود پشت میله های زندان بودند. این واقعیت منجر به اقدامی بشردوستانه جهت رهایی این کودکان از شرایط موجود شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه