رابین کرول و آموزش جوانان

Program Picture

یک قهرمان

رابین کرول و آموزش جوانان
۲۹ آذر ۱۳۹۸

رابین کرول که نمی‌توانست نسبت به خشونت گسترده و آسیب‌های اجتماعی جامعه خود بی‌تفاوت باشد، با تاسیس مرکزی سعی دارد برنامه های آموزشی و تفریحی سالم برای جوانان این منطقه فراهم کند و به آنها در ساختن آینده ای بهتر کمک کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه