تعصب مذهبی – بخش ۴

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

تعصب مذهبی – بخش ۴
۰۳ شهریور ۱۳۹۸

شیما: به یکی از موانع مهم محبت و اتحاد می‌پردازیم، به چیزی که ما ها رو از هم دیگه دور و اسیر پیش‌داوری‌ها و قضاوت‌های از پیش ساخته و غلط میکنه، یعنی تعصب.
بهزاد: و یکی از مخرب‌ترین انواع تعصب، تعصب مذهبیه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه