آموزش بردباری به کودکان – بخش ۱

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

آموزش بردباری به کودکان – بخش ۱
۲۴ فروردین ۱۳۹۹

بهزاد: نادیده گرفتن نیازهای کودک و عدم تایید والدین باعث میشه که بچه‌ها دچار تعصب بشن.
شیما: بله بی‌مهری والدین و حتی دیگران به کودک، عامل خیلی مهمی در ایجاد تعصبه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه