دیدگاه‌های آیین بهائی – بخش ۲

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

دیدگاه‌های آیین بهائی – بخش ۲
۱۱ خرداد ۱۳۹۹

بهزاد: از نظر حضرت بهاءالله، موسس آیین بهائی، اون چه که اهمیت داره، نژاد بشریه که در برگیرنده همه نژادها و اقوام مختلفه. هر نوع ادعایی مبنی بر این که گروه خاصی از مردم بر سایرین برتری خاصی داره، ادعای بی‌اساس و نادرستیه که بر اساس تعصب شکل گرفته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه