سمندر قزوینی – بخش ۳

Program Picture

پرواز

سمندر قزوینی – بخش ۳
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

سمندر قزوینی به خاطر بهائی بودن هم متحمل فشارهای زیاد از سوی متعصبین میشد و هم شجاعانه خدمت می‌کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه