نشانی از او در همه هستی

نشانی از او در همه هستی
شهریور ۲۲, ۱۳۹۹

هستند لحظه‌هایی که دلت از رفتارهایی یکی به درد می‌آید، تا جایی که تحملش دشوار می‌شود. این جور وقت‌ها تنها حضور معشوق است که می‌تواند به نیروی عشق، دل تو را با او آشتی دهد.

ثبت نام در خبرنامه