نشانی از او در همه هستی

Program Picture
نشانی از او در همه هستی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹

هستند لحظه‌هایی که دلت از رفتارهایی یکی به درد می‌آید، تا جایی که تحملش دشوار می‌شود. این جور وقت‌ها تنها حضور معشوق است که می‌تواند به نیروی عشق، دل تو را با او آشتی دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه