Program Picture

ورقی از خاطرات

از آسمان پرستاره
۱۲ مهر ۱۳۹۹

همواره کشمکشی هست در درون آدمیان بر سر دوراهی‌های اخلاقی. خود ما به گذشته عمر که نگاه می‌کنیم بسیار به خود فرصت داده‌ایم برای تعیین مسیر. خودپسندی است اگر این فرصت از سوی ما به دیگری داده نشود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه