خودپسندیِ بخشیدن

Program Picture

ورقی از خاطرات

خودپسندیِ بخشیدن
۱۵ شهریور ۱۳۹۹

رابطه با یک انسان دایره‌ای است، نیمِ آن بخشیدن است و نیمی هم گشودن قلب به دریافت محبت از دیگری. نه فقط چون حس دین در میان نباشد، نه. آدمی در بخشیدن است که وجودش با دیگری پیوند می‌خورد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه