Program Picture

امیدها و نویدها

ظهور جواهر معانی از معدن انسانی
۱۴ دی ۱۴۰۰

در آثار بهائی این نکته مورد تأکید قرار گرفته که حق از برای ظهور جواهر معانی از معدن انسانی در هر عصری رسولی فرستاده و به عبارت روشن‌تر با هر بهار روحانی که به ظهور پیامبری در جهان آغاز می‌شود، بذرهای استعداد و قابلیت که در جان‌ها و دل‌ها و اندیشه‌ها مکنون بوده، رشد و نمو می‌کنند و از عالم خفا به عرصۀ ظهور و بروز می‌آیند و در نتیجه در راه تکامل معنوی بشریت، گامی فراتر برداشته می‌شود. حضرت بهاءالله دربارۀ مأموریت خود در این عالم به کمال صراحت می‌فرمایند که: “این ظهور از برای اجرای حدودات ظاهره نیامده، بلکه لاجل ظهورات کمالیه در انفس انسانیه و ارتقاء ارواحهم الی المقامات الباقیه و ما یصدقه عقولهم ظاهر و مشرق شده تا آن که کل فوق ملک و ملکوت مشی نمایند”.

برای دانلود متن کامل این قسمت، کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه