اکبر رادی – بخش ۴

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

اکبر رادی – بخش ۴
۰۷ مرداد ۱۳۹۷

نمایش باغ شب نمای ما (فصل دوم کتاب – جبّه)
بخش اول: قسمت چهارم سرگذشت اکبر رادی. سخنان حمیده عنقا و آرش رادی، همسر و فرزند اکبر رادی در یک مصاحبه درباره او.
بخش دوم: قسمت دوم و پایانی بخشی از نمایشنامه باغ شب نمای ما.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه