بهرام بیضایی – بخش ۶ / نمایش: فتح‌نامه کلات – بخش ۲

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

بهرام بیضایی – بخش ۶ / نمایش: فتح‌نامه کلات – بخش ۲
۱۹ اسفند ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت ششم سرگذشت بهرام بیضایی.
بخش دوم: قسمت دوم بخشی از نمایشنامه فتح‌نامه کلات.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه