بهرام بیضایی – بخش ۳ / نمایش: قصه ماه پنهان

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

بهرام بیضایی – بخش ۳ / نمایش: قصه ماه پنهان
۲۸ بهمن ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت سوم سرگذشت بهرام بیضایی.
بخش دوم: بخشی از نمایشنامه قصه ماه پنهان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه