بهرام بیضایی – بخش ۲ / نمایش: اَژدهاک – بخش ۲

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

بهرام بیضایی – بخش ۲ / نمایش: اَژدهاک – بخش ۲
۲۱ بهمن ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت دوم سرگذشت بهرام بیضایی.
بخش دوم: قسمت دوم بخشی از نمایشنامه اژدهاک.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه