بهرام بیضائی – بخش ۴ / نمایش: گمشدگان

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

بهرام بیضائی – بخش ۴ / نمایش: گمشدگان
۰۵ اسفند ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت چهارم سرگذشت بهرام بیضایی.
بخش دوم: قسمتی از نمایشنامه گمشدگان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه