فریده فرجام – بخش ۲ / نمایش: تاجماه – بخش ۲

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

فریده فرجام – بخش ۲ / نمایش: تاجماه – بخش ۲
۰۸ مهر ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت دوم سرگذشت فریده فرجام اولین بانوی نمایشنامه نویس ایران.
بخش دوم: قسمت دوم بخشی از نمایشنامه تاجماه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه