بیژن مفید – بخش ۳ / نمایش: شهر قصه – بخش ۱

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

بیژن مفید – بخش ۳ / نمایش: شهر قصه – بخش ۱
۱۸ شهریور ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت سوم سرگذشت بیژن مفید، شهر قصه چگونه شکل گرفت؟
بخش دوم: قسمت اول بخشی از نمایشنامه شهر قصه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه