فریده فرجام – بخش ۱ / نمایش: تاجماه – بخش ۱

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

فریده فرجام – بخش ۱ / نمایش: تاجماه – بخش ۱
۰۱ مهر ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت اول سرگذشت فریده فرجام اولین بانوی نمایشنامه نویس ایران.
بخش دوم: قسمت اول بخشی از نمایشنامه تاجماه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه